Algemene Voorwaarden Makeover.nl BV

(versie oktober 2018)

is een besloten vennootschap (bv) gedreven door Demian Beenakker en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01164583.

BTW-nummer: NL821363360B01

Makeover.nl BV werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

MSc/drs. Demian Beenakker

Poortland 242 (let op: bezoek alleen op afspraak)

1046 BD, Amsterdam

www.makeover.nl en www.makeovermember.nl

demian@makeover.nl

Specifieke bepalingen bij webshop/online aankopen

Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de opdrachtgever gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de opdrachtgever in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Makeover.nl BV ter beschikking stelt die een opdrachtgever kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (in deze algemene voorwaarden ook wel van particulier of consument genoemd), dan wel de (rechts)persoon met wie Makeover.nl BV een overeenkomst sluit;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Makeover.nl BV georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de partijen gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Makeover.nl BV;
 • Partijen: Makeover.nl BV en opdrachtgever gezamenlijk.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Makeover.nl BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Makeover.nl BV en de opdrachtgever.

2.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de Makeover.nl BV zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Dit gebeurt op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.5 Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.

2.6 Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

2.7 Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.8 Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, mogen niet ten nadele van de opdrachtgever zijn. Deze bepalingen moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 3. Aanbod en offertes
3.1
Als een aanbod of offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod of offerte vermeld.

3.2 Het aanbod is vrijblijvend. Makeover.nl BV heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken.

3.4 Als Makeover.nl BV gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Makeover.nl BV niet.

3.5 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Makeover.nl BV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

3.7 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Makeover.nl BV de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand als de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem – in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens – kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan de Makeover.nl BV zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
 • en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 4. De overeenkomst
4.1
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Als de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Makeover.nl BV onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de makeover.nl B.V. is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Makeover.nl BV passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving. Als de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtgever daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4 Makeover.nl BV kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.

4.5 Als Makeover.nl BV op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, heeft zij het recht gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.6 Makeover.nl BV zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de Makeover.nl BV waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtgever van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de in artikel 3 lid 7 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Makeover.nl BV deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

4.7 In het geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

4.8 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5. Herroepingsrecht
Bij levering van (digitale) producten:

5.1 Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen.

Deze bedenktermijn gaat in:

a. op de dag na ontvangst van het product door de opdrachtgever; of

b. een vooraf door de opdrachtgever aangewezen en aan Makeover.nl BV bekendgemaakte vertegenwoordiger.

5.2 Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Makeover.nl BV

5.3 Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen met behulp van het modelformulier.

5.4 Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

5.5 Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de Makeover.nl BV heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

5.6 Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

5.7 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de opdrachtgever zich richten naar de door de Makeover.nl BV bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6. Kosten in geval van herroeping
6.1
Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.2 Als de opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Makeover.nl BV dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door Makeover.nl BV of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

6.3 Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de opdrachtgever is gebruikt tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

6.4 Voor zover van toepassing, is bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de opdrachtgever zelf, de opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

6.5 Opdrachtgever kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Makeover.nl BV niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 7. Uitsluiting herroepingsrecht

7.1 Makeover.nl BV kan het herroepingsrecht van de opdrachtgever uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3.

7.2 De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de opdrachtgever dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren (online) producten waarvan de digitale inhoud niet op een materiële drager is geleverd, voor zover:

– de nakoming is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van de opdrachtgever; en

– de opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

Artikel 8. De prijs
8.1 
De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten zullen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

8.2 In afwijking van het vorige lid kan Makeover.nl BV producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Makeover.nl BV geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

8.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

8.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Makeover.nl BV dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

8.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

8.6 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de Makeover.nl BV niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9. Conformiteit en Garantie
9.1
Makeover.nl BV staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 10. Levering en uitvoering
10.1 
De Makeover.nl BV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

10.2 Makeover.nl BV zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.

10.3 De bezorging van de online producten geschiedt digitaal en wordt in principe onverwijld toegezonden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De opdrachtgever heeft geen recht op een schadevergoeding.

10.4 Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

10.5 In geval van ontbinding, zal Makeover.nl BV het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Artikel 11. Betaling
11.1 
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 5 en 6. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de opdrachtgever de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

11.2 De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Makeover.nl BV te melden.

11.3 In geval van wanbetaling van de opdrachtgever, heeft de Makeover.nl BV het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten, in rekening te brengen, tenzij er wettelijke beperkingen gelden.

Artikel 12. Klachtenregeling, geschillenregeling en toepasselijk recht

12.1 In het geval er sprake is van een klacht over Makeover.nl BV, dan dient de opdrachtgever deze klacht schriftelijk in te dienen bij Makeover.nl BV.

12.2 Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt.

12.3 Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter.

12.4 De rechtbank Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.5 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.6 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.